Radhanath Swami with Harivansh, Deputy speaker of Rajya Sabha